Alle bouwplaats risico’s (ABR)

 

U bent bouwheer? Of u bent de aannemer? Of een andere betrokken partij?

Veel bouwwerven worden verzekerd via een ABR-verzekering.

 

Ons doel is dat de werf zo goed mogelijk verzekerd wordt zodat die volgens de gewenste timing kan afgewerkt worden.

Wie de polis ook onderschrijft: wij zorgen er als makelaar voor dat alle partijen baat hebben bij deze polis door de correcte waarborgen & kapitalen te adviseren.

 

Er zijn tal van partijen aanwezig op een werf.

 • Zij kunnen elk tijdens de uitvoering van hun aandeel in de werf schade berokkenen. Zowel aan de werf zelf als aan de buren.
 • Bovendien is er niet altijd een aansprakelijke partij na schade: ofwel wijst elke partij naar elkaar en is het onduidelijk wie aansprakelijk is voor de schade, ofwel is er een andere schadeveroorzaker zoals een storm. Ook deze schade wordt gedekt door de ABR-polis.

Verzekeringsnemer en verzekerden

 • De verzekeringsnemer is meestal de bouwheer of de aannemer. De aannemer werkt vaak via een abonnementspolis voor meerdere of voor al zijn werven.
 • De verzekerden zijn alle betrokken partijen (ontwerpers, uitvoerders en bouwheer).

Aandachtspunt:

De ABR wordt onderschreven op basis van de waarde van en soort werken.

Als de hoofdaannemer een ABR-polis voorziet (bv. tot en met wind-en waterdicht), maar de andere aannemers (technieken en afwerking) niet, dan dien je als bouwheer alsnog zelf een ABR-polis te onderschrijven zodat de totaliteit van de werken verzekerd wordt. Om die reden is het makkelijker om te werken met 1 ABR polis, ofwel onderschreven door de totaalaannemer, ofwel door de bouwheer.

 

Dubbele waarborg

 • de beschadigingen en verliezen van het op te richten gebouw
 • de schade aan derden

 

Aandachtspunt:

Artikel 544 gaat om de foutloze aansprakelijkheid bij burenhinder. Het artikel in het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:  “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen”.

De eigenaar van de grond is aansprakelijk voor artikel 544 maar dit kan contractueel overgedragen worden op de aannemer. Dit wordt opgenomen in de aannemingsovereenkomst.

Voordelen

 • Geen discussies over aansprakelijkheidsverdeling
 • Een blijvende goede verstandhouding tussen de verschillende bouwpartners
 • Snellere regeling bij schade
 • Geen extra kosten en tijdverlies door lange juridische procedures
 • Extra zekerheid voor de bouwheer

 

Schadevoorbeelden

Enkele voorbeelden van veel voorkomende schades gedekt in ABR:

 • Een steiger valt om en beschadigt al uitgevoerde werken
 • Schade aan een naburig pand ten gevolge van grondwaterverlaging
 • Diefstal van pas geïnstalleerde keukentoestellen

 

Wij bespreken met u graag de diverse modaliteiten zodat de correcte verzekerde kapitalen en clausules in deABR-polis opgenomen zijn.