Andere aansprakelijkheidsverzekeringen

Afhankelijk van de risico’s kunnen ook de volgende waarborgen onderschreven worden, al dan niet via een aparte polis:

 

Objectieve aansprakelijkheid na brand & ontploffing

Is uw zaak of bedrijf publiek toegankelijk? Dan kunnen eventuele slachtoffers van een brand of ontploffing u aansprakelijk stellen voor de geleden schade, ook al treft uzelf geen enkele schuld of fout. Daarom is het voor een limitatieve lijst aan publiek uitgebate locaties wettelijk verplicht om dergelijke polis af te sluiten: het is een vereiste om van de gemeente een exploitatievergunning te bekomen.

 

Deze verzekering dekt de lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden voortvloeiend uit brand of ontploffing in uw zaak.

 

Milieuverzekering

Biedt dekking voor de milieuschade die u veroorzaakt heeft.

De steeds strenger wordende milieuwetgeving zorgt ervoor dat bedrijven ook dit risico mee in kaart dienen te brengen.
Van zodra u in een productie-omgeving werkt, kan er sprake zijn van milieuschade.

 

Voorbeelden:

  • De schade door het vervuilde water al dan niet door overlopende waterbekkens.
  • Roest kan verontreinigen.
  • Wat met uw beheer van gevaarlijke vloeistoffen, solventen,…?
  • Hoe strikt bent u in uw afvalbeheer?

De schadeclaims kunnen hoog oplopen. Contacteer ons voor een oplossing op maat!

 

Recall en contaminatie

Een terugroepactie van uw product brengt kosten met zich mee. Deze kosten kunnen verzekerd worden indien het gaat om een aanzienlijk gevaar voor de lichamelijke en/of materiële schade.

 

Alles start met een recall-plan. Er wordt aangeraden hier ruim de tijd voor te nemen, zelfs al is dit niet nodig voor uw eventuele certificaten.

 

We onderscheiden 3 gradaties:

  1. Een klassieke BA onderneming bevat natuurlijk de waarborg BA na levering (de schade die geschiedt na de levering van uw product) dewelke claims van derden kan indekken.
  2. Bij een recall-verzekering gaat de waarborg een stap verder: de kosten die u maakt om de terugroepactie te kunnen uitvoeren: de gecontamineerde producten inspecteren en terughalen uit de markt
  3. Een contaminatieverzekering biedt de ruimste dekking: naast de klassieke recall-kosten is er ook dekking voor onder andere: de vervangingskosten van het teruggeroepen product, de rehabilitatiekosten voor het herstel van uw imago, het winstverlies, de kosten van consultants en experten

Wij helpen u graag bij het overlopen van de diverse opties.